R&W Betriebs-Berater Der SteuerBerater Berater-Magazin Datenbank Bücher Abo Veranstaltungen
  • Teaser aktuell

Referenten

Prof. Dr. Christian Alexander

  • Friedrich-Schiller-Universität, Jena

Prof. Dr. Wolfgang Büscher

  • Vorsitzender Richter am BGH a.D., I. Zivilsenat, Karlsruhe

Jörn Feddersen

  • Richter am BGH, I. Zivilsenat, Karlsruhe

Prof. Dr. Thomas Koch

  • Vorsitzender Richter am Bundesgerichtshof

Prof. Dr. Helmut Köhler

  • Herausgeber WRP

Lars Meinhardt

  • Richter am OLG, 29. Zivilsenat, München

Bernd Odörfer

  • Richter am BGH, I. Zivilsenat, Karlsruhe

Dr. Martina Schwonke

  • Richterin am BGH, I. Zivilsenat, Karlsruhe

Dr. Jan Tolkmitt

  • Richter am BGH, XIII. Zivilsenat, Karlsruhe