R&W Betriebs-Berater Der SteuerBerater Berater-Magazin Datenbank Bücher Abo Veranstaltungen
 • Teaser aktuell

Referenten

Prof. Dr. Christian Alexander

 • Friedrich-Schiller-Universität, Jena

Prof. Dr. Wolfgang Büscher

 • Vorsitzender Richter am BGH a.D., I. Zivilsenat, Karlsruhe

Jörn Feddersen

 • Richter am BGH, I. Zivilsenat, Karlsruhe

Prof. Dr. Thomas Koch

 • Vorsitzender Richter am Bundesgerichtshof

Prof. Dr. Helmut Köhler

 • Herausgeber WRP

Dr. Cornelis Lehment

 • Lubberger Lehment Rechtsanwälte, Hamburg

Hubertus Nolte

 • Vorsitzender Richter am OLG, VI. Zivilsenat, Köln

Bernd Odörfer

 • Richter am BGH, I. Zivilsenat, Karlsruhe

Prof. Dr. Ansgar Ohly

 • Ludwig-Maximilians-Universität, München

Dr. Martina Schwonke

 • Richterin am BGH, I. Zivilsenat, Karlsruhe

Dr. Jan Tolkmitt

 • Richter am BGH, XIII. Zivilsenat, Karlsruhe